Herb Redy

Burmistrz Miasta Reda > Jednostki podległe


Przed 1888 r. powstała w Redzie pierwsza dwuklasowa szkoła do której uczęszczało 150 uczniów, uczonych przez dwóch nauczycieli.

Przedszkola, Gimnazja oraz Szkoły Podstawowe:

  > Miejskie Przedszkole nr 1
> Miejskie Przedszkole nr 2

> Gimnazjum nr 1
> Gimnazjum nr 2
> Szkoła Podstawowa nr 2
> Szkoła Podstawowa nr 3
> Szkoła Podstawowa nr 4
> Szkoła Podstawowa nr 5
> Szkoła Podstawowa nr 6


Miejska Biblioteka Publiczna
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 3 tel. (058) 678-33-48
Zapraszamy w dniach: Poniedzia?ek od 10 - 18
Wtorek od 10 - 18
?roda od 8 - 16 Czwartek od 10 - 18
Pi?tek od 10 - 18
INTERNET! 3 PLN za godzin?


MOPS - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 tel. (058) 678-58-65
Zapraszamy w dniach:
Poniedzia?ek - czwartek: 7.30 - 15.30
Pi?tek: 7.30 - 15.15

Inne Jednostki O?wiatowe:
Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych
ul. ??kowa 36|38, w sk?ad zespo?u wchodz?: Liceum Ogólnokszta?c?ce dzienne i wieczorowe. Organem prowadz?cym t? placówk? jest Powiat Wejherowski.

Szko?a Zasadnicza Rzemios? Ró?nych
ul. Gda?ska 33, W szkole funkcjonuj? klasy wielozawodowe szko?a kszta?ci w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer, sprzedawca, stolarz. Organem prowadz?cym t? placówk? jest Powiat Wejherowski.

Szko?y niepubliczne o uprawnieniach szkó? publicznych:
Zespó? Szkó?, przy ulicy C. K. Norwida 59
- Szko?a Podstawowa
- Gimnazjum
- Liceum Ogólnokszta?c?ce
- Szko?a Muzyczna I-go stopnia

Zespó? Szkó? Policealnych w Redzie, przy ul. ??kowej 36|38
kszta?ci w kierunkach: technik rachunkowo?ci, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik obs?ugi turystycznej, technik administracji, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik ochrony fizycznej i mienia, pracownik socjalny.


< Powrót  

 
 
AKTUALNOŚCI
MAPA MIASTA
TURYSTYKA
INFORMACJE
GALERIA
WSPÓŁPRACA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
Strategia <
Jednostki <
Struktura <
Statut <
Regulamin <
ZAMÓWIENIA
B.I.P.
KONTAKT
PRZEJRZYSTA POLSKA
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

 

 
 
| Aktualnosci | Mapa Miasta | Turystyka | Informacje | Galeria | Współpraca | Rada Miasta | Burmistrz | Zamówienia | B.I.P. | Kontakt |