Nowa STRONA REDY!
Start arrow komunikaty arrow Ogłoszenie o konkursie
a9.jpg
Prezentacja Miasta
strona główna
o mieście
historia miasta
turystyka
galeria
plan miasta
załatwianie spraw w
Urzędzie
Informator
biuletyn informacyjny
komunikaty
kalendarz imprez
oferty pracy
ważne adresy
telefony alarmowe
akcja "Przejrzysta Polska"
przetargi
pytania do Burmistrza
gospodarka odpadami
Prawo miejscowe
Burmistrz
Rada Miejska
regulamin
Statut Miasta
strategia
struktura organizacyjna
Kontakt

Burmistrz
    58 678-80-23
Rada Miejska
    58 678-80-26
Sekretariat
    58 678-80-23
Sekretarz
    58 678-80-41
Referat Spraw Obywatelskich
    58 678-80-09
Biuro Obsługi Klienta
    58 678-80-00
Referat Finansowy
    58 678-80-05


Adresy e-mail:

Burmistrz Miasta
przyjmuje interesantów
w czwartki
w godz. 14.00 - 18.00
Uwaga! W trosce o cenny czas interesantów
prosi się o uprzednią rejestrację telefoniczną.
 
Przewodniczący Komisji
Prawnej i Bezpie-
czeństwa Publicznego
- Jerzy Koska
tel. 606 971 806

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Kultury, Sportu i Rekreacji
- Leszek Hebel
 tel. 609 971 078
 
Przewodniczący Komisji Edukacji,
Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Łukasz Kamiński
tel. 509 815 184
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska
Piotr Pepliński
tel. 504 844 676
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Okrój
przyjmuje interesantów
w poniedziałki 16:00-17:00
w biurze  Rady Miejskiej pok. 26
Urzędu Miasta w Redzie

Urząd Miasta jest czynny w:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
  7.00 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
9.00 - 17.00
7.30 - 15.15

Projekty współfinansowane z UE
http://www.efs.gov.pl
Ogłoszenie o konkursie Drukuj E-mail
Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda.

2. Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie, ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania irozwoju szkoły lubzespołu szkół;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność zoryginałem kopię dowodu osobistego lubinnego dokumentu potwierdzającego tożsamość orazpoświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys zopisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający wszczególności informacjęo:

–stażu pracy pedagogicznej - wprzypadku nauczyciela albo

–stażu pracy dydaktycznej - wprzypadku nauczyciela akademickiego albo

–stażu pracy, wtym stażu pracy nastanowisku kierowniczym - wprzypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lubpoświadczone przez kandydata za zgodność zoryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, októrym mowa wpkt 3;

5) oryginały lubpoświadczone przez kandydata za zgodność zoryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, wtym dyplomu ukończenia studiów wyższych lubświadectwa ukończenia studiów podyplomowych zzakresu zarządzania alboświadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zzakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie obraku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nastanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lubpostępowanie oubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lubumyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, októrym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 17 grudnia 2004 r. oodpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z2005 r. Nr14, poz. 114, zpóźn. zm.) lubwart. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 26 listopada 1998 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z2003 r. Nr15, poz. 148, zpóźn. zm.);

10) oświadczenie odopełnieniu obowiązku, októrym mowa wart. 7 ust. 1 iust. 3a ustawy zdnia 18 października 2006 r. oujawnianiu informacji odokumentach organów bezpieczeństwa państwa zlat 1944-1990 oraztreści tych dokumentów (Dz. U. z2007 r. Nr63, poz. 425, zpóźn. zm.) - wprzypadku kandydata nadyrektora publicznej szkoły;

11) oryginał lubpoświadczoną przez kandydata za zgodność zoryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lubdyplomowanego - wprzypadku nauczyciela;

12) oryginał lubpoświadczoną przez kandydata za zgodność zoryginałem kopię karty oceny pracy luboceny dorobku zawodowego - wprzypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, októrej mowa wart. 76 ust. 1 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z2006 r. Nr97, poz. 674, zpóźn. zm.) lubwart. 140 ust. 1 ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. - Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz. 1365, zpóźn. zm.) - wprzypadku nauczyciela inauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych ikorzysta zpełni praw publicznych - wprzypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych zgodnie zustawą zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z2002 r. Nr101, poz. 926, zpóźn. zm.) wcelach przeprowadzenia konkursu nastanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Redzie” lub „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie” w terminie do 14 maja 2010 r. do godziny 12.00 na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Redy. Oterminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

ukash ankara escort avukat ankara avukat ankara avukat istanbul avukat avukat sitesi ankara eskort escort travesti ankara travesti istanbul travesti
Urząd Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, 84-240 Reda
tel. 678-80-23, fax. 678-31-24, email sekretariat@reda.pl
Designed by e-tools.pl