Herb Redy

Regulamin Organizacyjny UM Reda


R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY URZ?DU MIASTA w R E D Z I E

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1.Urz?d Miasta w Redzie zwany dalej Urz?dem jest jednostk? organizacyjn?
przy pomocy, którego Burmistrz wykonuje swoje zadania.
2.Budynek Urz?du Miasta posiada tablic? umieszczon? przy wej?ciu g?ównym do
budynku z napisem
"URZ?D MIASTA
w REDZIE"
3.Wewn?trz i na zewn?trz budynku na widocznym miejscu znajduj? si? tablice z
aktualnymi uchwa?ami.

§ 2
1.Prac? Urz?du kieruje Burmistrz przy pomocy swojego zast?pcy.
2.Wykonuj?c wyznaczone przez Burmistrza zadania Zast?pca Burmistrza
zapewni, w powierzonym jemu zakresie, rozwi?zywanie problemów
wynikaj?cych z zada? miasta oraz kontroluje dzia?alno?? jednostek
organizacyjnych i stanowisk pracy Urz?du realizuj?cych te zadania.
3.Szczegó?owe zadania Zast?pcy Burmistrza okre?la Burmistrz.

§ 3
1.Regulamin organizacyjny Urz?du Miasta w Redzie, zwany dalej„Regulaminem”,
okre?la organizacj? i zasady dzia?ania Urz?du Miasta w Redzie, zwanego dalej
„Urz?dem” oraz zakresy spraw za?atwianych przez wewn?trzne komórki
organizacyjne.
2. Ilekro? w Regulaminie jest mowa:
1/ o Radzie – nale?y przez to rozumie? Rad? Miejsk? w Redzie,
2/ o Burmistrzu – nale?y przez to rozumie? Burmistrz Miasta Redy,
3/ o Urz?dzie – nale?y przez to rozumie? Urz?d Miasta w Redzie,
4/ o referacie – nale?y przez to rozumie? referat Urz?du Miasta oraz
równorz?dn? komórk? organizacyjn? o innej nazwie, wchodz?c? w sk?ad
Urz?du Miasta,
5/ o kierownikach Urz?du Miasta – nale?y przez to rozumie? równie? osoby
pe?ni?ce równorz?dne funkcje.

§ 4
1.W sk?ad Urz?du wchodz? nast?puj?ce komórki organizacyjne i samodzielne
stanowiska pracy:
1/ Referat Organizacyjny - OR,
2/ Referat Finansowy - FN,
3/ Referat Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - UAB,
4/ Referat Inwestycji, In?ynierii Miejskiej i Ochrony ?rodowiska - IN,
5/ Referat Spraw Obywatelskich - SO,
6/ Referat Gospodarki Nieruchomo?ciami - GN,
7/ Radca Prawny - RP,
8/ Stanowisko ds. O?wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - OK ,
9/ Stanowisko ds. Zarz?dzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych -
ZK,
10/ Stra? Miejska – SM,
11/ Urz?d Stanu Cywilnego – USC,
12/ Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju – PR.

2. Struktura organizacyjna Urz?du jest przedstawiona na schemacie
graficznym, stanowi?cym za??cznik do niniejszego regulaminu.

§ 5
W Urz?dzie tworzy si? nast?puj?ce stanowiska kierownicze:
1/Kierownik Referatu Organizacyjnego,
2/Kierownik Referatu Finansowego, którego funkcj? pe?ni Skarbnik Miasta,
3/Kierownik Referatu Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
4/Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich pe?ni?cy równie? funkcj?
Kierownika Urz?du Stanu Cywilnego,
5/Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomo?ciami,
6/Kierownik Referatu Inwestycji, In?ynierii Miejskiej i Ochrony ?rodowiska,
7/Komendant Stra?y Miejskiej.

§ 6
Do wspólnych zada? komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy nale?? w szczególno?ci:
a/zapewnienie w?a?ciwej i terminowej realizacji zada?,
b/wspó?dzia?anie z organami samorz?dowymi i organizacjami pozarz?dowymi
dzia?aj?cymi na terenie miasta,
c/wspó?dzia?anie z w?a?ciwymi organami rz?dowej administracji ogólnej,
d/rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji wg w?a?ciwo?ci,
e/opracowanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w
zakresie swojego dzia?ania,
f/przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozda?,
g/opracowywanie projektów uchwa? Rady Miejskiej i ich wykonanie w zakresie
prowadzonych zagadnie?,
h/zg?aszanie Burmistrzowi potrzeby uzyskiwania opinii w?a?ciwej komisji Rady
Miejskiej,
i/posiadanie i znajomo?? przepisów prawnych w zakresie prawa samorz?dowego,
kodeksu post?powania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów
gminnych oraz ich aktualizowanie,
j/wykonanie zada? ustawowo zleconych gminie oraz przekazanych do
prowadzenia na podstawie zawartych porozumie?,
k/przygotowywanie i udost?pnianie informacji publicznej obywatelom oraz
udost?pnianie dokumentów organów miasta wynikaj?cych z wykonywania
zada? publicznych, w tym protoko?ów z posiedze? tych organów i komisji Rady
Miejskiej,
l/wspó?dzia?anie w realizacji zada? z zakresu obrony cywilnej, zarz?dzania
kryzysowego i bezpiecze?stwa publicznego,
?/prowadzenie dzia?alno?ci przypisanej przepisami prawa do w?a?ciwo?ci
Burmistrza,
m/wspó?uczestniczenie w opracowaniu zamierze? rozwojowych miasta Reda,
n/wspó?dzia?anie ze Skarbnikiem Miasta w zakresie opracowania projektu bud?etu,
o/rozpatrywanie i za?atwianie w porozumieniu z Referatem Organizacyjnym
interpelacji i wniosków radnych,
p/prowadzenie post?powania administracyjnego i przygotowanie decyzji w
sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zada? wynikaj?cych z przepisów
post?powaniu egzekucyjnym w administracji,
r/usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatów oraz podejmowanie
dzia?a? na rzecz usprawnienia pracy Urz?du,
s/przyjmowanie, rozpatrywanie i za?atwianie skarg i wniosków,
t/prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Burmistrza, kontroli i instrukta?u w
jednostkach organizacyjnych miasta,
u/wspó?praca z komisjami Rady w zakresie zada? realizowanych przez Referaty,
v/programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
w/wykonywanie zada? wynikaj?cych z ustawy o zamówieniach publicznych,
x/przygotowywanie i udost?pnianie obywatelom wytwarzanych dokumentów
wynikaj?cych z wykonywania zada? publicznych zgodnie z ustaw? o
samorz?dzie gminnym i ustaw? o dost?pie do informacji publicznej,
y/zabezpieczanie zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzanie i udost?pnianie
zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,
z/udost?pnianie aktów prawnych.

§ 7
Do podstawowego zakresu dzia?ania poszczególnych referatów i równorz?dnych komórek organizacyjnych nale?y:
1.Do zada? Referatu Organizacyjnego nale?y :
1/zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz?du,
2/inicjowanie dzia?a? usprawniaj?cych formy i metody pracy Urz?du,
3/wdra?anie post?pu technicznego w pracy Urz?du,
4/zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
5/prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej,
6/zapewnienie prawid?owej obs?ugi obywateli przez Urz?d,
7/nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
8/przyjmowanie interesantów zg?aszaj?cych skargi i wnioski,
9/nadzorowanie terminowo?ci i poprawno?ci za?atwiania skarg i wniosków,
10/prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz, prowadzenie
innych centralnych rejestrów przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej,
11/racjonalne gospodarowanie etatami,
12/prowadzenie spraw kadrowych,
13/prowadzenie spraw zwi?zanych z obs?ug? Rady Miejskiej i jej komisji,
14/zapewnienie prawid?owych warunków pracy bhp,
15/prowadzenie spraw z zakresu tworzenia jednostek organizacyjnych i
przedsi?biorstw gminy,
16/prowadzenie kancelarii i biblioteki Urz?du,
17/prowadzenie archiwum zak?adowego Urz?du,
18/prowadzenie gospodarki materia?ami i pomocami biurowymi oraz pozosta?ymi
?rodkami trwa?ymi,
19/sprawowanie kontroli pod k?tem zachowania trybu w przygotowaniu i
kompletno?ci projektów uchwa?,
20/udzia? w organizowaniu ewakuacji ludno?ci,
21/udzia? w dzia?alno?ci planistycznej i pracach organizacyjnych w zakresie
obrony cywilnej,
22/opracowywanie projektu Statutu Miasta i jego nowelizacji,
23/opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy,
regulaminu premiowania, regulaminu funduszu ?wiadcze? socjalnych oraz
kontrola ich realizacji,
24/wdra?anie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i
jednolitego wykazu akt,
25/prowadzenie zbioru upowa?nie? do za?atwiania spraw w imieniu Burmistrza,
26/prowadzenie zbioru porozumie? zawartych z innymi jednostkami samorz?du
terytorialnego,
27/prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotycz?cej zawieranych przez
Burmistrza ponadzak?adowych uk?adów zbiorowych pracy,
28/prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników urz?du i kierowników
jednostek organizacyjnych powo?anych przez Burmistrza,
29/prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
30/koordynowanie szkole?, dokszta?cania i doskonalenia zawodowego
pracowników,
31/organizowanie w Urz?dzie praktyk dla uczniów i studentów,
32/wykonywanie zada? zwi?zanych z organizowanymi przez Urz?d Miasta
pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi i sta?ami absolwenckimi,
33/opracowywanie okresowych analiz ekonomicznych i sprawozda? z realizacji
wydatków Urz?du,
34/gospodarowanie funduszem p?ac Urz?du,
35/planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych Urz?du,
36/organizacja posiedze? Rady Miejskiej,
37/gromadzenie i przygotowywanie materia?ów niezb?dnych do pracy Burmistrza,
38/prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
39/przygotowywanie i udost?pnianie obywatelom informacji i dokumentów
wytworzonych przez Referat wynikaj?cych z wykonywania zada? publicznych
zgodnie z ustaw? o samorz?dzie gminnym, ustaw? o dost?pie do informacji
publicznej i statutem miasta,
40/dor?czanie korespondencji mieszka?com Redy,
41/prowadzenie spraw zwi?zanych z ustalaniem najni?szego wynagrodzenia i
warto?ci punktu w z?otych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
42/administrowanie budynkiem Urz?du oraz wykonywanie niezb?dnych prac
remontowych i modernizacyjnych,
43/zabezpieczenie przestrzegania w Urz?dzie przepisów dotycz?cych porz?dku,
bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej,
44/zabezpieczenie obiektu b?d?cego siedzib? Urz?du i mienia w nim si?
znajduj?cego,
45/prowadzenie spraw zwi?zanych z zaopatrzeniem materia?owo – technicznym
oraz konserwacj? wyposa?enia Urz?du,
46/za?atwianie ca?okszta?tu spraw zwi?zanych z piecz?ciami urz?dowymi,
nag?ówkowymi,
47/gospodarowanie drukami i formularzami,
48/zabezpieczenie ??czno?ci telefonicznej, telefaksowej, internetowej i alarmowej,
49/administrowanie komputerami i sieci? komputerow?,
50/wdro?enie komputeryzacji, dokonywanie zakupu odpowiedniego sprz?tu,
51/zlecanie wykonania materia?ów promocyjnych,
52/wspó?praca z jednostkami samorz?dowymi z zagranicy,
53/organizowanie wyjazdów zagranicznych i przyjazdów go?ci z zagranicy,
54/koordynowanie kontroli wewn?trznej w Urz?dzie,
55/gospodarka powierzchni? u?ytkow? budynku b?d?cego siedzib? Urz?du,
56/zabezpieczenie lokalowe i materia?owe dla zespo?ów kontrolnych z zewn?trz,
57/gromadzenie i przygotowywanie materia?ów niezb?dnych dla pracy i
posiedzenia Rady i jej komisji,
58/obs?uga posiedze? Rady,
59/protoko?owanie obrad Rady,
60/prowadzenie rejestrów:
a/uchwa? Rady Miejskiej,
b/wniosków i opinii komisji,
c/interpelacji i wniosków radnych,
d/ aktów prawa miejscowego.
61/przekazywanie do realizacji w?a?ciwym komórkom organizacyjnym Urz?du
odpisów uchwa? Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych,
62/koordynowanie prac dotycz?cych przygotowywania i wnoszenia pod obrady
Rady projektów uchwa?,
63/przedk?adanie organom nadzoru uchwa? Rady Miejskiej,
64/przesy?anie uchwa? Rady Miejskiej do Dziennika Urz?dowego Województwa
Pomorskiego w celu publikacji,
65/wykonywanie zada? w zakresie zleconym przez Rad? i Burmistrza,
66/prowadzenie zbioru protokó?ów z kontroli,
67/wykonywanie zada? przypisanych administratorowi bezpiecze?stwa
Informacji.

2.Do zada? Referatu Finansowego nale?y:
1/przygotowanie projektu bud?etu, realizowanie wydatków bud?etu oraz
wnioskowanie w sprawach zmian w bud?ecie w celu racjonalnego
dysponowania ?rodkami,
2/zapewnienie bilansowania finansowych wydatków gminy dochodami w?asnymi
i zasilaj?cymi, prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie bud?etu,
3/opracowanie zbiorczego sprawozdania z wykonania bud?etu miasta,
4/wspó?praca z izbami obrachunkowymi oraz organami skarbowymi,
5/przygotowywanie projektów uchwa? Rady Miejskiej w zakresie gospodarki
bud?etowej, podatków i op?at lokalnych,
6/prowadzenie obs?ugi kasowej i ksi?gowej,
7/realizowanie postanowie? ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i
op?atach, ustalanie wymiaru podatków i op?at oraz ich pobór i windykacja,
8/prowadzenie funduszy celowych,
9/zabezpieczenie ?rodków finansowych na zadania z zakresu zarz?dzania
kryzysowego,
10/prowadzenie nadzoru finansowego i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi
gminy, stra?ami pod wzgl?dem prawid?owo?ci wykorzystania dotacji z
bud?etu,
11/wykonywanie obowi?zków G?ównego Ksi?gowego bud?etu gminy
okre?lonych w ustawie o finansach publicznych,
12/nadzorowanie prac zwi?zanych opracowaniem i realizacj? planu finansowego
Urz?du i zapewnienie bie??cej kontroli jego wykonywania,
13/kontrasygnowanie czynno?ci prawnych skutkuj?cych powstawaniem
zobowi?za? finansowych Urz?du oraz udzielanie upowa?nie? innym osobom
do dokonywania kontrasygnaty,
14/zapewnienie sporz?dzania prawid?owej sprawozdawczo?ci bud?etowej,
15/sprawowanie nadzoru nad s?u?bami finansowo- ksi?gowymi Urz?du,
16/wykonywanie obowi?zków okre?lonych przepisami prawa w zakresie
rachunkowo?ci,
17/opracowywanie projektów przepisów wewn?trznych dotycz?cych prowadzenia
rachunkowo?ci,
18/czuwanie nad prawid?owym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów,
19/ewidencjonowanie rzeczowych sk?adników maj?tku trwa?ego oraz
rozliczanie ich inwentaryzacji,
20/przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, pozosta?ych
?rodków trwa?ych,
21/racjonalne gospodarowanie funduszem p?ac,
22/prowadzenie dokumentacji p?acowej oraz ?wiadcze? z ubezpieczenia
spo?ecznego i zdrowotnego,
23/wydawanie za?wiadcze? o stanie maj?tkowym,
24/prowadzenie ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej i innych spraw zwi?zanych
z dzia?alno?ci? gospodarcz?,
25/wykonywanie innych zada? przewidzianych przepisami prawa oraz zada?
wynikaj?cych z polece? lub upowa?nie? Burmistrza.

3.Do zada? Referatu Urbanistyki, Architektury i Budownictwa nale?y:
1/ okre?lanie polityki przestrzennej gminy i przeprowadzanie procedury sporz?dzania lub zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z uwzgl?dnieniem strategii rozwoju województwa zawartej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
2/ przygotowanie analizy wniosków o wykonanie lub zmian? miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3/ przygotowywanie projektów uchwa? w sprawie przyst?pienia do sporz?dzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4/ organizowanie konsultacji publicznych w sprawie przygotowywanych projektów studium lub planów zagospodarowania przestrzennego,
5/ przygotowanie i przeprowadzanie procedury sporz?dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z uwzgl?dnieniem zada? rz?dowych i samorz?du województwa stosownie do przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
6/ prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7/ przygotowywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
8/ informowanie o obowi?zuj?cych ustaleniach planów zagospodarowania przestrzennego,
9/ ustalanie jednorazowych op?at z tytu?u wzrostu warto?ci nieruchomo?ci oraz ustalanie i wyp?ata odszkodowa? w wypadku obni?enia warto?ci nieruchomo?ci na skutek wprowadzonych ustale? w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
10/ opiniowanie wst?pnych projektów podzia?ów geodezyjnych w zakresie zgodno?ci z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przepisami szczególnymi,
11/ przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i na podstawie obowi?zuj?cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12/ przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie przeprowadzania rozpraw administracyjnych,
13/ przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji i przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko i zdrowie ludzi wymagaj?cych udzia?u spo?ecze?stwa, zgodnie z wymaganiami ustawy - prawo ochrony ?rodowiska,
14/ wykonywanie zada? przekazanych w drodze porozumienia przez Starost? Wejherowskiego - przygotowanie decyzji i postanowie? wynikaj?cych z ustawy - Prawo budowlane,
15/ przekazywanie spraw z zakresu samowoli budowlanych zgodnie z kompetencj?, oraz przygotowywanie informacji i udzia? w czynno?ciach kontrolnych prowadzonych przez inspekcj? nadzoru budowlanego,
16/udzia? w dzia?alno?ci planistycznej i pracach organizacyjnych w zakresie
obrony cywilnej,
17/prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury,
18/udzia? w zabezpieczeniu urz?dze? u?yteczno?ci publicznej i wa?nej
dokumentacji.

< Powrót Dalej >

 
 
AKTUALNOŚCI
MAPA MIASTA
TURYSTYKA
INFORMACJE
GALERIA
WSPÓŁPRACA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
Strategia <
Jednostki <
Struktura <
Statut <
Regulamin <
ZAMÓWIENIA
B.I.P.
KONTAKT
PRZEJRZYSTA POLSKA
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

 

 
 
| Aktualnosci | Mapa Miasta | Turystyka | Informacje | Galeria | Współpraca | Rada Miasta | Burmistrz | Zamówienia | B.I.P. | Kontakt |