Herb Redy

Burmistrz Miasta Reda > Strategia Rozwoju Gminy


2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Reda położona jest nad Morzem Bałtyckim w północnej części Województwa Pomorskiego.

Reda leży w malowniczej pradolinie rzeki Łeby i Redy, między zalesionymi wysoczyznami Pucką i Pojezierza Kaszubskiego, w sąsiedztwie rozległej niziny, zwanej Moście Błota, a na północy - Kępy Rekowskiej oraz na ważnych szlakach komunikacji drogowej i kolejowej. Przez miasto przebiega droga międzynarodowa, łącząca się z drogą krajową, prowadzącą na Półwysep Helski. W Redzie łączy się także linia kolejowa relacji Gdańsk - Szczecin z odgałęzieniem w kierunku Półwyspu Helskiego.

Północno - zachodnie obszary Redy są porośnięte lasami, w których rosną sosny, świerki, graby, buki, a rzadziej modrzew, brzozy i klony. Podobne lasy, pokrywające południowo - zachodnie obszary miasta są w granicach chronionego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tereny położone we wschodniej części gminy to łąki torfowe, porośnięte gdzieniegdzie drobnymi zagajnikami, urozmaicającymi krajobraz. Przez miasto przepływa wijąca się rzeka Reda, do której wpada rzeka Bolszewka z dopływem Gościny, rzeka Cedron [zwana dawniej rzeką Białą z dopływami: Strużką, Grzebnicą oraz Potok Pętkowicki. Długość rzeki Reda wynosi ok. 48 km, a powierzchnia dorzecza - 510 km2.

Gmina Reda ma powierzchnię 29,45 km2
w gminie mieszka 17.256 osób
lasy zajmują 53,41% powierzchni gminy - 1573 ha
użytki rolne zajmują ok. 27,26% powierzchni gminy - 803 ha
budżet na 1 mieszkańca w 1997 r. wynosił 879 zł
Miasto Reda położone jest na obszarze kilku jednostek fizyczno-geograficznych:

południowa część miasta - na obszarze Pradoliny Łeby - Redy
wschodnia część miasta - na obszarze Pradoliny Kaszubskiej
północna część miasta - na obszarze Wysoczyzny Puckiej
południowe otoczenie miasta stanowi zalesiona skarpa Pobrzeża Kaszubskiego.
Jednostki te są bardzo zróżnicowane fizjograficznie, o odmiennych cechach przyrodniczych i możliwościach inwestycyjnych.

Dolina Redy

Stanowi element regionalnego systemu osnowy ekologicznej.Przez Pradolinę Redy - Łeby przepływa rzeka Reda, która ma przebieg silnie meandrujący, z licznymi starorzeczami. Bezpośrednie otoczenie rzeki stanowi obszar hydrogeniczny, zalewowy (rzędna 10 m npm) o wysokim poziomie wody gruntowej (0-1 m ppt).Występuje tu roślinność pastwiskowa i szuwarowo - pastwiskowa, zróżnicowana gatunkowo.

Wysoki stan czystości wód rzeki Reda stwarza warunki do życia w niej wielu gatunków ryb, a w tym szczególnie pstrągów potokowych, troci wędrownych, lipieni. Wzdłuż brzegów rzeki występują stanowiska zarośli halofilnego arcydzięgla nadbrzeżnego, osiągającego wysokość 2 m oraz półhalofilnych szuwar z sitowcem nadmorskim. Dawniej była ona wykorzystywana do celów transportowych, a obecnie służy rekreacji [spływy kajakowe]. Jest to teren o dużym zróżnicowaniu siedliskowym i biocenotycznym.

Pradolina Kaszubska

Stanowi element regionalnego systemu osnowy ekologicznej. Są to tereny rolnicze, krajobraz ma tu charakter naturalny. Zabudowa siedliskowa występuje jedynie wzdłuż dróg. Obszar o funkcjach rolnych (łąki, pastwiska), poprzecinany rowami melioracyjnymi, urozmaicony krajobrazowo i wzbogacony przyrodniczo grupami drzew, krzewów i trzcin - o dużych walorach agroekologicznych.

Wysoczyzna Pucka

Obszar ten jest zalesiony. Drzewostany nawiązują do układów naturalnych, przeważają lasy mieszane i las świeży - w starszych klasach wieku. Obszar leśny Wysoczyzny charakteryzuje się dużą atrakcyjnością rekreacyjną, z uwagi na walory krajobrazowe, wynikające ze zróżnicowanego ukształtowania terenu i różnorodnych zbiorowisk leśnych. Wskazane jest ich wykorzystanie dla linearnej penetracji pieszej, po wyznaczonych i oznakowanych szlakach i ścieżkach rowerowych.

2.2. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Reda i okolice to teren wyjątkowej urody z bardzo zróżnicowaną i bogatą roślinnością. Znajduje się tu najlepiej zachowane na Pomorzu stanowisko roślin łąkowych, charakterystyczne dla ginących łąk zmienno wilgotnych. Występują tutaj gatunki roślin podlegających całkowitej ochronie. Jest to teren o wysokiej lesistości i dużej różnorodności gatunkowej drzew. Wiele drzew uznano za pomniki przyrody.

ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W południowej części miasta, w rejonie położonym na zachód od ul. Leśnej znajdują się udokumentowane złoża piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych. Zasoby złoża wynoszą 1.728 tys. m3.

W dolinie Redy - Łeby (w tym również na obszarze miasta Redy), istnieją duże zasoby wód podziemnych - o znaczeniu regionalnym. Rejon ten określony został nazwą Główny Zbiornik Wód Podziemnych NR 110.

Obecnie ze zbiornika tego czerpią wodę ujęcia wody Reda II, Rumia - Janowo, częściowo Cedron, EC III w Gdyni, oraz duże zakłady przemysłowe w Gdyni, Wejherowie, Rumi.

Dla obszaru GZWP obowiązuje zatwierdzona Decyzją Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1996 r. Nr KDH/013/5853/96 Dokumentacja Hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych "Pradolina Kaszubska i Rzeka Reda (GWZP Nr 110).

2.3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Na podstawie wyników badań archeologicznych można stwierdzić, że Reda jest prastarą osadą, zamieszkałą już przed przeszło 3 tysiącami lat, o czym świadczy odkrycie na jej terenie kompleksu osadniczego datowanego na epokę kamienną (VI-II tys. p.n.e.). W najstarszych dokumentach miejscowość występuje jako Granslaw, (1358r.) lub Granslow (1398r.) od 1500 r. stale jako Reda, przyjąwszy nazwę od rzeki, nad którą jest położona.

Pierwsza źródłowa informacja o Redzie pochodząca, z 1358 r. mówi o nadaniu na prawie chełmińskim 34 włók ziemi Janowi Straszynowi. Mieszkańcy wsi uzyskali wówczas prawo spławiania drewna rzeką Redą do morza. W 1768 r. właściciel redzkiej kuźni żelaza i stali Ernest Konopacki uzyskał zezwolenie na budowę fabryki wyrobów mosiężnych. Sołtys z Redy miał prawo łowienia ryb w rzece oraz mógł warzyć piwo.

Znaczny rozwój Redy nastąpił dopiero po wybudowaniu dróg bitych z Gdańska do Lęborka i Pucka oraz linii kolejowej w 1872 r. Parafia w Redzie powstała prawdopodobnie już w XII wieku po odłączeniu jej od puckiej.

Po wyzwoleniu w 1920 r., w związku z powstaniem i rozbudową pobliskiej Gdyni rozrosła się również i Reda. Już w 1924 r. liczyła ona około 1000 mieszkańców. W tym czasie Reda posiadała dwuklasową szkołę, pocztę, młyn, kuźnicę, cegielnię, hotel "Pod Białym Orłem", budynek Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz kilka sklepów.

Prawo osiedlowe uzyskała Reda 1 stycznia 1956 r. Miastem jest natomiast od 1 stycznia 1967 r.

Na terenie miasta znajduje się 5 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków:

Reda - grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza
Reda - Kazimierz - osada z okresu wczesnego średniowiecza
Reda, ul. Polna - obozowisko z epoki kamienia
Reda Ciechocino - obozowisko z epoki kamienia
Reda Ciechocino - osada wielokulturowa
Na terenie miasta znajdują się obszary objęte strefami ochrony archeologicznej oraz wpisany do rejestru zabytków kościół przy ul. Gdańskiej.

Zespoły zalecane do ochrony:

zespół dworsko - parkowy w Ciechocinie
zespół dworsko - parkowy w Pieleszewie
zespół produkcyjny w rozwidleniu rzeki Redy
zespół dworca kolejowego i osiedla kolejowego
cmentarz katolicki przy ul. Gdańskiej.
ZABYTKI GMINY REDA

Zespół kościoła pw Św. Katarzyny - obejmuje dawną parcelę kościoła, neogotycki kościół z 1903 r., budynek plebani, szpaler lip i zadrzewienia w granicach parceli.
Zespół dworsko - parkowy w Ciechocinie - obejmuje dwór z 1 poł. XIX wieku, folwark z połowy XVI wieku i park z początku XIX wieku.
Zespół dworsko - parkowy w Pieleszewie - obejmuje średniowieczny folwark i zabudowę przemysłową (młyn, browar), dwór z końca XIX wieku, starodrzew parku, aleję wjazdową z różnogatunkowym starodrzewem.
Zespół produkcyjny - pierwotnie młyn, kuźnica żelaza i stali, tartak. Zachowane dwa spichlerze. Historyczne cmentarzysko grobów skrzynkowych.
Zespół dworca kolejowego i osiedla kolejowego z roku 1875 - obejmuje dworzec kolejowy, budynek poczty i telegrafu, domy mieszkalne pracowników kolejowych, budynki techniczne i gospodarcze, plac z półkolistym podjazdem obsadzony szpalerem drzew.
Cmentarz katolicki przy ul. Gdańskiej - z II połowy XIX wieku.
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Poniatowskiego - powstałe w latach 20 i 30 XX wieku.

2.4. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Miasto Reda podpisało porozumienie o komunalnej wymianie doświadczeń i współpracy z zaangażowaniem mieszkańców z Gminą Waldbronn w Niemczech [wrzesień 1997 r.] oraz z Samorządem Rejonu Wileńskiego na Litwie [lipiec 1998 r.].

Strony wyżej wymienionych porozumień uzgodniły, że na swoim terenie będę tworzyć możliwości współpracy w zakresie:

Ochrony środowiska
Profilaktyki zdrowotnej
Pomocy socjalnej
Kultury
Sportu
Nauki
Wspierania ruchu nawiązywania kontaktów między wspólnotami.

Rozdziały:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

< Powrót | Burmistrz | Jednostki podległe | Struktura orgnizacyjna |

 
 
AKTUALNOŚCI
MAPA MIASTA
TURYSTYKA
INFORMACJE
GALERIA
WSPÓŁPRACA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
Strategia <
Jednostki <
Struktura <
Statut <
Regulamin <
ZAMÓWIENIA
B.I.P.
KONTAKT
PRZEJRZYSTA POLSKA
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

 

 
 
| Aktualnosci | Mapa Miasta | Turystyka | Informacje | Galeria | Współpraca | Rada Miasta | Burmistrz | Zamówienia | B.I.P. | Kontakt |